تانک جنگی اسباب بازی که نوزادی را زیر گرفت حاشیه ساز شد

در مرحله اول رشد، کودک یاد می گیرد که اشکال، رنگ ها و بافت ها را تشخیص دهد. بسیاری از والدین که می خواهند به کودک نوپای خود در رشد او کمک کنند، اغلب به دنبال اسباب بازی هایی با علامت “آموزشی” در فروشگاه ها می گردند. 

اغلب، اینها اسباب بازی های تعاملی با صداها و رنگ های زیاد هستند که به جای تحریک تخیل کودک نوپا، فقط محرک های او را تحریک می کنند. در این میان بهترین اسباب بازی ها آنهایی هستند که کودک نوپا را محدود نمی کنند و شما می توانید خودتان آن ها را بسازید.