قیمت فروش گل مصنوعی صادراتی

قیمت فروش انواع گل های مصنوعی صادراتی و گل محمدی تازه موجود در بازار به چه مواردی بستگی دارد؟ آیا بین قیمت انواع گل های مصنوعی صادراتی تولید شده تفاوت زیادی وجود دارد؟
قیمت انواع گل های مصنوعی صادراتی و گل محمدی خشک شده عرضه شده در بازار بر اساس نوع کیفیت کارشده در گل مصنوعی، کارخانه تولید کننده، نوع جنس آن در بازار متفاوت است. گل های مصنوعی صادراتی مربوط به هر کارخانه تولیدی بر اساس طرح تولیدی آن دارای قیمتی متفاوت است.